June Graham – writer

Dùbhlan

Pangur mar piseag òg anns an Eilbhis. Tha e a’ fuireach ann am Bern, am baile as fhearr san t-saoghal – Pangur as a young kitten in Switzerland. He is living in Bern, the best city in the world. Scroll down for English version Trì bliadhna air ais, nuair a bhuannaich mi aon de na…

Sgeulachdan Goirid – Short Stories

Scroll down for English version A chionn’s gu bheil Seachdain nan Leabhraichean againn ann an Alba, tha mi a’ dol a dhèanamh an rud a bha fa-near dhomh nuair a thoisich mi am blog: sgrìobhadh mu leabhraichean. An-drasta, tha mi a’ leughadh ‘Air an Oir’, cruinneachadh de sgeulachdan goirid le Iain Urchardan. ‘S e a’…

An Leabharlann/ The Library

Scroll down for the English version An t-seachdainn seo, rinn mi dà rud cudromach. Chriochnaich mi an leabhar cloinne a tha mi a’ sgrìobhadh (le taic bho Comhairle nan Leabhraichean) agus chaidh mi dhan leabharlann airson a‘ chiad uair bho thoisich an pandemic. Chaidh mi dhan leabharlann, ach cha robh e mar a b‘abhaist. Bha…

Cothrom am measg caill – Opportunity and loss

Scroll down for English Thoisich mi am blog seo a’ chionn’s gun robh mi airson rudeigin innse, ann an Gàidhlig agus ann am Beurla, mun sgriobhadh agam agus mu na leabhaireachan innteanach Gaidhlig a bha mi a’ leughadh. Cha do rinn mi uabhasach math leis a’ bhlog ann an 2019. Chan eil mi a‘ tuigsinn…

Snog! – Nice!

Ann am post mu-dheireadh, dh’innis mi gun d’fhuair mi tri leabhaireachan aig Comhairle nan Leabhaireachan. ’S e ‘Cho snog ‘s a tha thu’ le Alison Lang a’ chiad fhear a leugh mi. Thagh mi an leabhar seo a chionn’s gun do leugh mi a’ chiad leabhar aice, ‘Cainnt na Caileige Caillte’ bliadhnaichean air ais agus…

Toiseach toiseachaidh – Starting off

Toiseach toiseachaidh – starting off (scroll down for English) Am bliahdna-sa, bha mi uabhasach toilichte aon de na Duaisean nan Sgriobhadairean Ùra fhaighinn. Gach bliadhna tha Comhairle nan Leabhraichean agus Urras Leabhraichean na h-Alba a’ toirt taic gu dithis sgriobhadairean a tha ag obair sa Gaidhlig. Tha mi a’ leasachadh nobhail cloinne a tha ag…